Jalostus tmk - Suomen Maremmano-abruzzese seura

Abruzzese seura ry
Suomen Maremmano-
Go to content

Jalostus tmk

SUOMEN MAREMMANO-ABRUZZESE SEURA RY:N JALOSTUSTOIMIKUNTA

Jalostustoimikunta toimii rotumme puolueettomana jalostusta ohjaavana yksikkönä ja se tuntee rodun historian ja sen käyttötarkoituksen. Jalostustoimikunta neuvoo ja ottaa kantaa rodun jalostuksessa huomioitaviin asioihin ja niiden vaikutuksiin sekä rodussa esiintyviin perinnöllisiin vikoihin ja sairauksiin. Jalostustoimikunnan jäsenillä on riittävät tiedot rodusta, yleisistä jalostuksen pääperiaatteista ja kokemusta kasvatuksesta. Vähintään yksi toimikunnan jäsen on käynyt jalostusneuvojan kurssin. Toimikunta käyttää apunaan myös ulkopuolisia asiantuntijoita.


JALOSTUSTOIMIKUNNAN TEHTÄVÄT
Jalostustoimikunta noudattaa ohjeissaan ja toimissaan voimassa olevaa eläinsuojelulakia ja eläinsuojeluasetusta sekä Euroopan Neuvoston lemmikkieläinten jalostusta koskevaa päätöslauselmaa soveltuvin osin sekä huomioi Kennelliiton yleisen jalostuksen tavoiteohjelman ja jalostusstrategian.
 Toimii rotukohtaisen jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) ja PEVISA-ohjelman mukaisesti. Sen tehtävänä on turvata suunnitelmallisesti rodun jalostuksellinen tulevaisuus Suomessa.
 Seuraa rodun kehitystä Suomessa ja jakaa rotutietoutta sekä ohjaa ja neuvoo uusia kasvattajia ja urosten omistajia.
 Toimii puolueettomasti, objektiivisesti ja rodun parhaaksi huomioiden koko käytettävissä oleva koirapopulaatio. Monimuotoisuuden turvaaminen on rotumme tulevaisuuden kannalta välttämätöntä.
 Kerää ja jakaa tietoa kokonaisvaltaisesti rodun terveydestä, luonteesta, käyttöominaisuuksista ja ulkomuotoseikoista sekä julkaisee jalostusta käsitteleviä artikkeleita.
 Kantaa päävastuun JTO:n ja PEVISA-ohjelman laatimisesta, päivityksestä ja seurannasta.
 Käsittelee rodun poikkeuslupa-anomukset ja muut lausuntoa vaativat asiat, vastaa niihin kirjallisesti tarvittaessa perustellen kantansa. Poikkeuslupa-anomuksiin liittyvissä lausunnoissa tuodaan esiin täyttääkö yhdistelmä rodun JTO:n suositukset.
 Seuraa viranomaisten, Kennelliiton ja FCI:n koiranjalostusta koskevia ohjeita ja tiedottaa niistä yhdistyksen jäsenille.
 Seuraa rodun kotimaan tilannetta sekä toimii mahdollisuuksien mukaan yhteistyössä vastaavien rodun ulkomaisten toimikuntien kanssa.
 Ylläpitää uroslistaa, johon on kerätty kaikki sen hetkisessä kannassa olevat jalostuskäyttöön potentiaaliset urokset.
Tiedustelut jalostus@maremmano-abruzzese.fi

Jalostuksen tavoiteohjelma ja PEVISA
Uuden JTO:n taustatietoa:


JALOSTUSTOIMIKUNNAN YLLÄPITÄMÄ TERVEYSKYSELY

** Yhteenveto III (25.10.2020)
** Yhteenveto II (3.7.2018)
** Yhteenveto I (21.2.2017)


JALOSTUSTOIMIKUNNAN ARTIKKELIT

- Tietoa rotumme tämän hetkisestä tilanteesta ja jalostuspohjasta (2018)
- Vuosina 2008 - 2017 jalostukseen käytettyjen koirien sukulaisuussuhteita


LUE LIISA TIKAN ARTIKKELI: Tutkitusti selväpäinen
Selvitystä Suomen Kennelliiton virallisista luonteen testauksista LT, MH-luonnekuvaus ja Käyttäytymisen jalostustarkastus.


Seura on virallinen rotua edustava valtakunnallinen yhdistys, joka on sekä Suomen Seurakoirayhdistys ry:n (SSKY) jäsenyhdistys että Suo-men Kennelliiton hyväksymä rotua harrastava yhdistys.

Suomen Maremmano-Abruzzese Seura is the only official nationwide Maremma and Abruzzes Sheepdog club recognized by the Finnish Kennel Club SKL.
CREATED WITH WEBSITE X5
Back to content